Ochrana osobních údajů

 

INFORMAČNÍ DOLOŽKA dle GDPR

Lankaš Martin - Lama real

IČ: 64798208

sídlo: Prostějovská 1078/10, 500 06 Hradec Králové

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1.1. Realitní kancelář zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti

( dále také jako " Osobní údaje" )

1.2.Vaše Osobní údaje Realitní kancelář zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

 1.2.1.plnění smlouvy

1.3. Osobní údaje budou Realitní kanceláří poskytnuty těmto třetím osobám:

1.3.1.externí účetní;

1.3.2 spolupracujícím realitním makléřům Zprostředkovatele;

1.3.3.externí advokátní kanceláři;

1.3.4.osobám poskytujícím Realitní kanceláři serverové, webové,cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodnímipartnery;

1.4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

1.5. Osobní údaje budou Realitní kanceláří zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Realitní kanceláře, podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení.

1.6. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

 1.6.1 PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Realitní kanceláře,což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Realitníkancelář, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsouzpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakémrozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budouzpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezenízpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje bylyzískány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů kautomatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemžprvní poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeRealitní kancelář požadovat přiměřenou úhradu administrativníchnákladů.

1.6.2. PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že můžetepožádat Realitní kancelář o opravu či doplnění Osobních údajů,pokud by byly nepřesné či neúplné.

1.6.3.PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Realitníkancelář musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsoupotřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jinakzpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvodpro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování aneexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování(iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonnápovinnost.

 1.6.4. PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Realitní kancelář již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl.1.7.6. Realitní kancelář může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

 1.6.5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, žemáte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Realitníkanceláři se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plněnísmlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojověčitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo,aby Realitní kancelář tyto údaje předala jinému správci.

1.6.6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Realitní kanceláře či DPO podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Realitní kancelář Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

1.7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnitu Realitní kanceláře buďto písemnou formou doporučeným dopisem,zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailovéadrese: [email protected]

1.8. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

1.9. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.

1.10.Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedocházík automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

1.11.V případě, že bude Realitní kancelář užívat osobní údaje k jinémuúčelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleněposkytne Zájemci informaci o tomto jiném účelu a další informaceuvedené v této doložce.Cookies